Strona główna » Strzelnice » Pucice » Strzelnica Pucice

Strzelnica Pucice

Strzelnica Pucice

Strzelnica PuciceOśrodek Strzelecki im. J. Flaszy

Ośro­dek Strze­lec­ki im. J. Fla­szy jest kom­plek­sem re­kre­acyj­no spor­to­wym po­ło­żo­nym na obrze­żach Sz­cze­ci­na (ok 17 km od cen­trum). W skład obiek­tu wcho­dzi strzel­ni­ca ze­wnętrz­na, strzel­ni­ca kry­ta, ba­za noc­le­go­wa, za­ple­cze ga­stro­no­micz­ne, część gril­lo­wa z wy­dzie­lo­nym pa­le­ni­skiem na ogni­sko oraz kuch­nią po­lo­wą, 2 bo­iska do pla­żo­wej pił­ki siat­ko­wej.

Osie strzelnicy


Oś kryta 25 m - 5 stanowisk
Osie sześcioboju myśliwskiego, Skeet, Trap

Znajdź trasę dojazdu na mapach Google:


Zobacz miejsce w Google